فیلم آموزشی از مبحث اعراب تقدیری یازدهم

یک تست خوب از اعراب تقدیری در این فیلم بررسی می‌شود. تسلط مدرس زیاد است.

فیلم آموزشی از مبحث اعراب تقدیری یازدهم

یک تست خوب از اعراب تقدیری در این فیلم بررسی می شود. 

برای دیدن فیلم کلیک کنید. اعراب تقدیری