فناوری RAPD در بررسی‌های ژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد

فناوری RAPD در بررسی‌های ژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری RAPD در بررسی‌های ژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد

فناوری RAPD در بررسی‌های ژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری RAPDD یکی از فناوری‌هایی است که به طور گسترده در بررسی‌های ژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این فناوری قادر است با استفاده از مقادیر کم DNA اختلاف موجود بین گیاهان را در سطح DNA شناسایی کند و نیاز به اطلاعات قبلی در مورد ژنوم ندارد.

این خصوصیت که در RAPD از آغازگرهای تصادفی استفاده می‌شود و نیاز به DNA کمی دارد باعث شده به روشی ساده برای تجزیه و تحلیل سریع تبدیل شود.

کاربرد نشانگرهای RAPD به عنوان نشانگر ژنتیکی در گیاهان خودگشن که تنوع درون گونه‌ای کمی دارند، ثابت شده است.

روش‌های متعددی برای بررسی‌های ژنتیکی وجود دارد که مهمترین آنها توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است.