دانلود رایگان اپلیکیشن سه سطحی برای تمامی مقاطع

با اپلیکیشن سه سطحی می‌توانید مبحث موردنظر خود را انتخاب کرده و سوالات مربوط به آن را پاسخ دهید و عملکرد خود را ارزیابی نمایید.

دانلود رایگان اپلیکیشن سه سطحی برای تمامی مقاطع

با اپلیکیشن سه سطحی می توانید ;کتاب ، فصل و مبحث موردنظر خود را انتخاب کرده 

و سوالات مربوط به آن را پاسخ دهید و عملکرد خود را ارزیابی نمایید.


                                                                                           دانلود اپلیکیشن


ویژگی های اپلیکیشن سه سطحی


 تثبیت ، تسلط و ارزیابی با سطح بندی سوالات در اپلیکیشن

  1.  آگاهی از درصد پاسخگویی به هر سوال کتاب سه سطحی

  2.  ارزیابی عملکرد در سه سطح نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر

دانلود رایگان اپلیکیشن سه سطحی برای تمامی مقاطع

دانلود رایگان اپلیکیشن سه سطحی برای تمامی مقاطع

دانلود رایگان اپلیکیشن سه سطحی برای تمامی مقاطعدانلود رایگان اپلیکیشن سه سطحی برای تمامی مقاطع