دانش املایی خود را به چالش بکشید (5)

این مطلب شامل ابیاتی است که برخی از واژگانش حذف شده و باید واژه‌ی درست انتخاب شود.

دانش املایی خود را به چالش بکشید (5)

برای جای خالی واژه‌ی مناسب را انتخاب کنید.

گر پای بر فرقم نهی تشریف ... می‌دهی/ جز سر نمی‌دانم نهادن عذر این اقدام را                            قربت/ غربت

ندانستم ز اول قدر آن شهر/ ز نادانی بسی ... کشیدم                                                            قربت/ غربت

به خویش گر نرسی آن قدر ... نیست/ که سرکشیده‌ای از کارگاه صنع بدیع                                    غرابت/ قرابت

نیک دانی که از ... من/ چند گریان و پارسا باشد                                                                غرابت/ قرابت

پرده چه باشد میان عاشق و معشوق/ سد سکندر نه مانع است و نه ...                                      حایل/ هایل

دوش در بحر غمت غوطه زنان می‌گفتم:/چیست تدبیر من و واقعه... من؟                                 حایل/ هایل

به هیچ  ...  اندر نباشد این همه معنی/ به هیچ ...  اندر نباشد این همه آیت                              سورتی/ صورتی

از ره محنت به دولت می‌کشی/ یا جزای ... ما می‌کنی                                                         زلّت/ ذلّت

خدایا به ... مران از درم/ که صورت نبندد دری دیگرم                                                         زلّت/ ذلّت

تلخی ز تو شیرین شود کفر و ...  دین شود/ خار خسک نسرین شود صد جان فدای جان تو            زلالت/ ضلالت

چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم/که قطره‌ای ز ...  به کام ما افتد                                    زلالت/ ضلالت


پاسخ صحیح:

دانش املایی خود را به چالش بکشید (5)