مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون

در گزارش امروز تصمیم داریم تا مقایسه ای بین درصد دروس مختلف رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 و آزمون جامع کانون انجام داده

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون

در گزارش امروز تصمیم داریم تا مقایسه ای بین درصد دروس مختلف رتبه های تک رقمی در کنکور 97 و آزمون جامع کانون انجام داده و میزان مشابهت و نزدیکی نتیجه دانش آموزان در آزمون های جامع و کنکور سراسری را نشان دهیم.

در جداول زیر ، لیست رتبه های تک رقمی سال گذشته که حداقل در دو آزمون از سه آزمون دوران جمع بندی حاضر بوده و کارنامه کنکور آن ها نیز موجود بوده است ، آمده است و درصد هر درس آن ها در کنکور97 و آزمون های جامع قید شده است.

ضمنا برای امکان مشاهده ی راحت تر شما ، فایل درصدهای دانش آموزان با فرمت پی دی اف در قسمت پایین همین گزارش قابل دریافت می باشد.


دروس اختصاصی رشته ریاضی:

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانوندروس عمومی رشته ریاضی: 

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون


دروس اختصاصی رشته تجربی:

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون

دروس عمومی رشته تجربی: 

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون

دروس اختصاصی رشته انسانی: 

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون

دروس عمومی رشته انسانی:  

مقایسه درصد رتبه‌های تک رقمی در کنکور 97 وآزمون‌های جامع کانون


نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی