اطلاعیه 3 آزمون جامع (مطابق کنکور سراسری) دوازدهم هنرستان

تاریخ برگزاری 3 آزمون جامع (مطابق کنکور) در تمام 9 رشتة حسابداری، کامپیوتر، گرافیک، الکتروتکنیک، معماری، تربیت‌بدنی، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی و صنایع غذایی به صورت زیر است:

اطلاعیه 3 آزمون جامع (مطابق کنکور سراسری) دوازدهم هنرستان

تاریخ برگزاری 3 آزمون جامع (مطابق کنکور) در تمام 9 رشته

 حسابداری، کامپیوتر، گرافیک، الکتروتکنیک، معماری، تربیت‌بدنی، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی و صنایع غذایی

 به صورت زیر است:

تاریخ برگزاری

مباحث آزمون

7 تیر 98

مطابق با کنکور سراسری هنرستان

21 تیر 98

مطابق با کنکور سراسری هنرستان

4 مرداد 98

مطابق با کنکور سراسری هنرستان