بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در چند سال گذشته برای تمام دروس کنکور هنر

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در چند سال گذشته


 برای تمام دروس کنکور هنر برای شما داوطلبین عزیز انجلام شده است .

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته


با توجه به این بودجه بندی ها می‌توانید برای دوران جمع بندی خود  در انتخاب مباحث دقت کنید و برنامه ریزی بهتری داشته باشید.


همچنین می‌توانید فایل عکس ها را از انتهای مطلب دانلود کنید.


درک عمومی هنر

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته


درک عمومی ریاضی و فیزیک


بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

ترسیم فنی


بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته


خلاقیت تصویری و تجسمی


بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته


خلاقیت نمایشی


بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

خلاقیت موسیقی

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

خواص مواد 


بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

تهیه شده در گروه هنر کانون