کنکور 98

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری حضور کانون فرهنگی آموزش قلم چی نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشتگزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

غرفه کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) در ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 5 اردیبهشت


گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

غرفه کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) در ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 5 اردیبهشت


گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت


گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

حضور مسئولین چند کتابخانه در غرفه کانون


گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز دوم - 5 اردیبهشت