خلاصه درس درک عمومی هنر 4

خلاصه درس درک عمومی هنر 4 جمع بندی مطالب مربوط به سبک شناسی

خلاصه درس درک عمومی هنر 4

خلاصه درس درک عمومی هنر 4

مطالب مربوط به سبک شناسی 

خلاصه درس درک عمومی هنر 4

جمع بندی سبک های زیر را می‌توانید از قسمت  پایین دانلود کنید.

شامل مباحث:

منریسم 

باروک

روکوکو 

نئو کلاسیسیم

رومانتی سیسم

رئالیسم

امپر سیونیسم

پست امپر سیونیسم

نئو امپر سیونیسم

سمبولیسم

آرت نوو

فوویسم

اکسپرسیونیسم

کوبیسم(تحلیلی - ترکیبی)

ارفیسم-کوبیسم شاعرانه

کانسترکتیویسم

فتوریسم 

دادائیسم

سور رئال

مینیمالیسم

هنر مفهومی

واقع گرایی اجتماعی

رئالیسم سوسیالیستی

هنر انتزاعی

نقاشی کنشی

نئو پلاستی سیسم

نقاشی میدان رنگ

سیستمیک آرت

هنر حرکتی

هنر برنامه ریزی شده

پاپ آرت

هنر تاییف

هنر محیطی


تهیه شده در گروه هنر کانون