کاربرد Be going to درس اول کتاب دهم

"Be going to" در معنی (قصد داشتن ، تصمیم داشتن) در زمان آینده نقش "Will" را بازی می‌کند. در واقع نمایانگر قصد و تصمیم است با این تفاوت که در مورد این قصد و نیت قبلاً پیش بینی شده است

کاربرد Be going to درس اول کتاب دهم

کاربرد Be going to در زمان آینده در گرامر زبان انگلیسی

"Be going to" در معنی (قصد داشتن ، تصمیم داشتن) در زمان آینده نقش "Will" را بازی می کند. در واقع نمایانگر قصد و تصمیم است با این تفاوت که در مورد این قصد و نیت قبلاً پیش بینی شده است، در حقیقت "Will" یا "be going" برابر بوده ولی یک فرق جزئی بین آنها وجود دارد. برای روشن شدن این موضوع به مثال توجه کنید:

She has bought some cloth; she is going to make a dress.

او مقداری پارچه خریده و تصمیم دارد یک پیراهن بدوزد.

در جمله فوق خریدن پارچه به منظور تهیه پیراهن مورد نظر است، و از "going to" استفاده می کنیم چون قبلاً در مورد عملی که قصد انجام آن را داریم پیش بینی کرده بودیم و تدارک انجام آنرا دیده بودیم.

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:

Mother: I’ve left my bag upstairs.

مادر: من کیفم را در طبقه بالا جا گذاشتم.

Son: I will get it for you.

پسر: من آنرا برایتان می آورم.

در جمله دوم چون پسر از قبل نمی دانسته که مادرش کیف خود را در طبقه بالا جا گذاشته به همین دلیل به جای استفاده از "be going to" از "will" استفاده می کنیم.

نکته اول: می توان به جای "to be going to" که نقش زمان آینده را بازی می کند، از افعال want, plan و decide نیز استفاده کرد. برای مثال:

I have decided to talk to him.

تصمیم گرفتم با او صحبت کنم.

نکته دوم: بعد از to be going to که نقش زمان آینده را بازی می کند، از دو فعل Come و Go استفاده نمی شود، بلکه به جای آن زمان حال استمراری با قید زمان آینده را استفاده می کنیم. برای مثال: به جای جمله He is going to come tomorrow بهتر است از جمله He is coming tomorrow. استفاده کنیم.

نکته سوم: تصور اشتباهی از فعل to be going to در بین افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند وجود دارد، که فکر میکنند فعل to be going to در زمان آینده فقط کاربرد دارد، در صورتی که ما می توانیم در زمان گذشته برای تمام ضمایر نیز از آن استفاده کنیم. برای مثال:

I was going to tell you the fact, but he didn’t let me.

من قصد داشتم حقیقت را به شما بگویم ولی او اجازه نداد.