7 فروردین آغاز شور استمرار است

انگار سُرنای نوروز را به افتخار تو به صدا درمی‌آورده‌اند؛ به احترام خِرد تو، هنر تو، شهامت حضور تو.

7 فروردین آغاز شور استمرار است

انگار سُرنای نوروز را به افتخار تو به صدا درمی‌آورده‌اند؛ به احترام خِرد تو، هنر تو، شهامت حضور تو.

زیرا می‌دانی که چه می‌خواهی و هر آزمون برای تو به‌کارگیری هنرمندانه‌ی دانش و مهارت‌هایی است که به دست‌ آورده‌ای.

زیرا از خستگی گذشته و ناهمواری‌های پیش رو نمی‌شکنی و بی‌تاب نمی‌شود.

هفتم فروردین، ‌تابلوی شگفت‌انگیز تلاش توست و من به این آغازِ نیکِ استمرار، به تو دوست خوبم تبریک می‌گویم.