هدیه ویژه اپلیکیشن کانونی‌ها در نمایشگاه کتاب تهران

با نصب اپلیکیشن کانونی‌ها در ایام نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت می‌توانید بن تخفیف کتاب هدیه بگیرید

هدیه ویژه اپلیکیشن کانونی‌ها در نمایشگاه کتاب تهران
با نصب اپلیکیشن کانونی ها در ایام نمایشگاه کتاب تهران

 از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت می توانید بن تخفیف کتاب هدیه بگیرید

دانش آموزان کانونی بن تخفیف 30 درصدی 

و دانش آموزان غیرکانونی بن تخفیف 25 درصدی در اپلیکیشن کانونی ها دریافت می کنند


                                                  دانلود اپلیکیشن کانونی ها


هدیه ویژه اپلیکیشن کانونی‌ها در نمایشگاه کتاب تهران