سؤال‌های پیشنهادی سکینه رئیسی پیش از آزمون 13 اردیبهشت - زیست‌

سؤال‌های پیشنهادی سکینه رئیسی پیش از آزمون 13 اردیبهشت از کتاب آبی پایه دهم و یازدهم زیست‌‌شناسی. در لینک بالا:

سؤال‌های پیشنهادی سکینه رئیسی پیش از آزمون 13 اردیبهشت - زیست‌

سکینه رئیسی پشتیبان گروه کنکوری تجربی نمایندگی میناب

کتاب آبی پایه دهم و یازدهم چاپ اول سال 1397

 • صفحه 63  سوال 222

 • سوال در مورد ویژگیهای دستگاه گوارش جانوران مختلف می­ باشد و ترکیبی از شکل و متن کتاب و دارای 4 جای خالی مهم می باشد.

 • صفحه 64 سوال 227

 • در مورد مقایسه عملکرد بخش های مختلف دستگاه گوارشی در جانوران می باشد که یک سوال ترکیبی از متن و اشکال کتاب در مبحث گوارش می باشد. دارای 3 جای خالی است و عبارت "نادرست" را میخواهد.

 • صفحه 130 سوال 535

 • سوال در مورد مقایسه گردش خون و دستگاه گردش مواد در کرم خاکی و ماهی می باشد و نیازمند دقت به شکل های کتاب است.

 • صفحه 132 سوال 549

 • این یک سوال ترکیبی از مباحث تنفس و گردش خون می باشد و عبارت "نادرست" را میخواهد. در قسمت مباحث جانوری تستهای ترکیبی و مفهومی اهمیت ویژه ای دارند.

 • صفحه 132 سوال 552

 • در مورد ویژگی­های فیزیولوژی جانورانی که تنفس پوستی دارند، می باشد که باید گزینه "نادرست" را انتخاب نمود. می دانیم که تنفس پوستی در کرم خاکی دیده میشود که جزء خزندگان بوده پس قلب 3 حفره ای و لوله ای دارد.

 • صفحه 164 سوال 728

 • این یک سوال ترکیبی در مورد دستگاه دفع ادرار و گردش خون ماهی می باشد. صورت سوال ویژگی دستگاه دفع ادرار در مهره دارانی که فقط خون تیره از درون حفرات قلب عبور می کند یعنی ماهی را میخواهد.

 • صفحه 164 سوال 730

 • در مورد مقایسه سامانه دفعی در پلاناریا و کرم خاکی با یکدیگر می باشد. به عبارات "همانند" و "برخلاف" دقت شود.

 • صفحه 167 سوال 747

 • ترکیبی از مبحث گردش مواد و کلیه می باشد و تعداد عبارات "نادرست" را میخواهد. اینگونه سوالات که تعداد گزینه های درست یا نادرست را میخواهند بسیار مورد توجه طراحان سوال می باشد و پاسخ صحیح دادن به آنها نیازمند تسلط به متن کتاب می باشد.

 • صفحه 288 سوال 1316

 • این یک سوال ترکیبی است و  ویژگیهای مختلف زیستی و فیزیولوژیکی جانورانی که دارای چشم مرکب هستند را میخواهد.

 • صفحه 291 سوال 1337

 • یک سوال ترکیبی از مبحث حواس می باشد که لزوم توجه به قیدهای کتاب را میرساند. به قیدهای "هر" و "قطعا" توجه شود.