هدف گذاری و روش مطالعه دانش آموزان برتر تهران - 30 فروردین

در ادامه نمونه‌های خوب از هدف گذاری و روش مطالعه برترهای تهران در آزمون 30 فروردین که در برگه نظرخواهی نوشته شده است ، را مشاهده کنید.

هدف گذاری و روش مطالعه دانش آموزان برتر تهران - 30 فروردین


در ادامه نمونه های خوب از هدف گذاری و  روش مطالعه برترهای تهران در آزمون 30 فروردین که در برگه نظرخواهی نوشته شده است ، را مشاهده کنید.
مینا اعظم طاهری                چهارم تجربی                     میانگین تراز : 7177

درس انتخاب شده  : فیزیک  

 • فیزیک پیش متن کتاب اهمیت زیادی دارید برای همین بیشتر از قبل روی کتاب درسی وقت گذاشتم ، نکاتش را یادداشت کردم تادردوران جمع بندی خلاصه بندی های مفیدی داشته باشم

 • درفیزیک پایه من نقاط قوت و ضعفم را به خوبی شناخته ام و با بازیابی آزمون های سال های قبل کانون 94، 95،96 آنها را تمرین کردم که فکر می کنم موفق بوده ام و به نقاط قوتم تبدیل شده اند

 • سوالاتی که از کتا ب های کمک آموزشی نمی توانم حل کنم یا سخت و نکته دار است می نویسم تا بعد در دوران جمع بندی آن را دوباره حل کنم

 • تست زدن از کتاب سه سطحی

 • مرور نکاتی که نوشتم در شب آزمون

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 8

فاطمه صادقی خاص                         چهارم تجربی                   میانگین تراز : 6774

درس انتخاب شده  : دین و زندگی

 • با توجه به این که درس دین وزندگی را قبل از عید مطالعه کرده ام ابتدا از روی کتاب تست تعدادی تست را برای همه مباحث کتاب می زنم

 • بعد از تست ، پاسخ سوالات را به طور جداگانه و دقیق بررسی می کردم و با توجه به این که درکدام بخش مشکل داشتم متن کتاب را درهفته دوم مطالعه می کردم

 • با توجه به این که در کنکور چند سال اخیر بیشتر از آیات درس سوالات طرح شده است سعی می کنم بین آیات و متن کتاب ارتباط برقرار کنم

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 9

پیش بینی چنداز ده امروزم : 9
ساجده عزیزی                      چهارم انسانی                     میانگین تراز : 7450

درس انتخاب شده  : فلسفه و منطق پایه

 • نکات مهم کنکورهای سراسری اخیر را درحاشیه کتاب نوشتم

 • پس از تسلط برکتاب و تست های کتاب آبی از کتاب سه سطحی تمرین کردم و تست هایی که درصد پاسخگویی کمتری داشت را نشان دار کردم

 • از کارنامه مبحثی استفاده کردم روی مباحثی که نقطه ضعفم هستند بیشتر تمرکز کردم.

 • سعی  کردم پس از تفهیم کامل مطلب کتاب ، همان مطلب را درقالب مثال های متعدد برای خودم توضیح دهم (مثل یک معلم)

 • برای مروز از روش بازیابی به گونه ای متفاوت استفاده کردم به این صورت که سعی می کردم سوالات و پاسخ های تست های نشان دار را هردو باهم برای خودم توضیح دهم.

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7

نگار بادامی                      چهارم تجربی                         میانگین تراز : 6706

درس انتخاب شده  : دین و زندگی

 • ابتدا متن کتاب را به طور دقیق مطالعه می کنم

 • نکاتی را که درکنار متن کتاب یادداشت کرده ام را می خوانم

 • به سراغ آیات درس می روم و آن ها را حفظ می کنم

 • ایات را با متن کتاب درس تطبیق می دهم و به پیام آیات خود کتاب توجه می کنم

 • از کتاب آبی تست های کنکور را می زنم

 • درهفته دوم آزمون و هنگام مرور علاوه بر مطالعه متن درس سوالات کتاب آبی را حل می کنم

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 9

پیش بینی چنداز ده امروزم : 9

کوثراحمدی                 دوازده تجربی                      میانگین تراز : 6576

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • بعد از تدریس دبیر ، در منزل یک پیمانه 20 تایی از کتاب زیست آبی دوازدهم را امتحان می دهم (مسلما درابتدا غلط های زیادی وجود دارد ، آن ها را تحلیل می کنم و دوباره کتاب را مطالعه می کردم این کار باعث شد که بتوانم بر متن کتاب مسلط شوم.

 • بین حل تست و مطالعه بعد از آن فاصله نمی انداختم تا به خوبی مطالب راتثبیت کنم.

 • دوروز قبل از آزمون یک بار دیگر تست ها ی غلط و نزده ام را بررسی کردم تا مرور را کامل کرده باشم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 4

پیش بینی چنداز ده امروزم : 6

نگین سرلک                         چهارم تجربی                       میانگین تراز : 6728

درس انتخاب شده  : فیزیک

 • خلاصه های جمع آوری شده در طی سال را مطالعه کردم

 • خلاصه ها را به روز رسانی کردم و بعضی تست ها را از آن حذف کردم

 • تست های نشان دار شده را دوبار حل کردم

 • از تست های نشان دار قبلی برخی را بی علامت و برخی را مهم تر علامت گذاشتم

 • آزمون های سال گذشته این درس را طبق زمان از خودم آزمون گرفتم

 • کنکور 97 را برای این درس بررسی کردم و درصد و بازخورد مثبتی گرفتم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته :8

پیش بینی چنداز ده امروزم : 10

فاطمه تکلو                    چهارم  تجربی                               میانگین تراز : 6679

درس انتخاب شده  : شیمی  

 • برای مباحث جدید الکترو شیمی ابتدا به دقت کتاب را مطالعه کردم  و نکات مهم را یادداشت کردم

 • روز بعد ابتدا قسمت های مهم را از خودم پرسیدم سپس از روی کتاب تست ، تست مضربی زدم و نکات مهم تست هارا درکتاب یادداشت کردم

 • جزوه معلم را مطالعه کردم

 • درنهایت کل تست های جمع بندی آخر فصل را زدم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7

آیلین باقری                       چهارم تجربی                         میانگین تراز : 6892

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • ابتدا درس را یک دور سریع خواندم و نکاتی که ازدرس های قبل راجع به هر قسمت یادم بود کنار متن نوشتم و

 • درس را به چند قست تقسیم کردم و هر قسمت را به طور دقیق خواندم

 • تست های هر قسمت را حل کردم ونکات تست ها را در کتاب وارد کردم

 • متن کتاب را یک بار دیگر با نکاتی که نوشته بودم خواندم

 • تست های جدید را به صورت زمان دار حل کردم و نکات آن را وارد کتاب کردم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته :7

پیش بینی چنداز ده امروزم : 8