موثرترین عامل پیشرفت درسی از نظر دانش آموزان

در آزمون 30 فروردین از دانش آموزان مقطع کنکوری و متوسطه 2 ، در مورد موثرترین عامل پیشرفت درسی ، سوال زیر پرسیده شده بود:

موثرترین عامل پیشرفت درسی از نظر دانش آموزان

در آزمون 30 فروردین از دانش آموزان مقطع کنکوری و متوسطه 2 ، در مورد موثرترین عامل پیشرفت درسی  ، سوال زیر پرسیده شده بود:

به نظر شما در درس هايي كه پيشرفت داشته ايد، كداميك از عوامل زير تأثير بيشتري داشته اند؟

الف) تدريس دبير مدرسه يا دبير آموزشگاه                      ب) منابع آموزشي

ج) تدريس پشتيبان خودم                                                    د) مشاورة آموزشي پشتيبان يا مشاور يا پشتيبان ويژه

نتایج زیر حاصل پاسخ دانش آموزان به این سوال است:

موثرترین عامل پیشرفت درسی از نظر دانش آموزان

کنکوری های ریاضی (دوازدهم و چهارم):

حدود 53 درصد دانش آموزان ، منابع آموزشی را به عنوان عامل اصلی پیشرفت درسی خود عنوان کرده اند. عامل تدریس دبیر مدرسه یا آموزشگاه نیز با 28 درصد ، به عنوان دومین عامل پیشرفت درسی ، انتخاب شده است. مهم ترین نکته ای که در جدول قابل مشاهده است ، نحوه پاسخ دانش آموزان برتر به این سوال است. 65 درصد از دانش آموزان برتر ، منابع آموزشی را به عنوان دلیل اصلی پیشرفت شان انتخاب کرده اند و هر چه که ترازها کمتر می شود ، درصد منبع آموزشی کمتر و درصد سه عامل دیگر افزایش پیدا می کند. از 4 عامل بیان شده ، عامل منبع آموزشی ، عاملی است که دانش آموزان می توانند بدون نیاز به فرد دیکر ، و با اتکا به خودشان ، پیشرفت درسی داشته باشند ، اما در سه عامل دیگر ، دانش آموزان به نوعی وابسته به شخص دیگری ، نظیر پشتیبان ، دبیر یا مشاور هستند. می توان گفت دانش آموزان برتر ، هم منابع آموزشی شان را بهتر انتخاب می کنند. هم از منابع آموزشی شان رضایت بیشتری دارند. و هم اینکه منابع آموزشی باعث پیشرفت درسی شان شده است. علاوه بر این دانش آموزان برتر خوداتکایی بیشتری نیز دارند.

دهم و یازدهم:

دانش آموزان دهم و یازدهم نیز همانند کنکوری ها ، منبع آموزشی را به عنوان عامل اصلی معرفی کرده اند. با این تفاوت که درصد پاسخ به عامل تدریس دبیر ، کمی بیشتر از کنکوری ها می باشد. در این گروه ها نیز ، میزان انتخاب منبع آموزشی در دانش آموزان برتر ، به عنوان عامل اصلی پیشرفت بیشتر از بقیه دانش آموزان است.

در هر دو گروه کنکوری ها و دهم و یازدهم ، میزان تاثیرگذاری تدریس پشتیبانان در پیشرفت درسی ، در دانش آموزان پسر حدود یک و نیم برابر دختران است.