یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همه رشته‌ها در سال‌های 96 و 97 ادامه مشاهده کنید.

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی های کانونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همه رشته ها در سال های 96 و 97 ادامه مشاهده کنید.


فایل با کیفیت قبولی های سال 96 و 97  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)


یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی علوم پزشکی بهشتی (96 و 97)