نظر ترازهای مختلف درباره کیفیت سوال‌ها و برنامه آزمون

در آزمون 30 فروردین از دانش آموزان مقطع کنکوری و متوسطه 2 ، در مورد کیفیت سوال‌ها و کیفیت برنامه‌ی آزمون در 4 درس اصلی هر گروه ، سوال پرسیده شده بود

نظر ترازهای مختلف درباره کیفیت سوال‌ها و برنامه آزمون

در آزمون 30 فروردین از دانش آموزان مقطع کنکوری و متوسطه 2 ، در مورد کیفیت سوال ها و کیفیت برنامه ی آزمون در 4 درس اصلی هر گروه ، سوال زیر پرسیده شده بود:

كيفيت برنامة درس ..... در آزمون ها چگونه است (سرعت پيش روي، حجم مباحث آزمون ها، زمان بندي)؟ كيفيت سؤال هاي درس ..... چگونه است؟

دانش آموزان نیز به یکی از 4 گزینه ی زیر پاسخ می دادند:

الف) هر دو خوب است.                                                       ب)کیفیت برنامه بهتر از کیفیت سوال هاست.

ج)کیفیت سوال ها بهتر از کیفیت برنامه است.                   د) کیفیت هر دو ضعیف است.

این سوال برای 4 درس اصلی هر گروه به طور مجزا از دانش آموزان پرسیده شد و نتایج زیر حاصل گردیده است:

نظر ترازهای مختلف درباره کیفیت سوال‌ها و برنامه آزمون

کنکوری های ریاضی (دوازدهم و چهارم):

میزان رضایت کلی فارغ التحصیلان از کیفیت سوال ها و برنامه ی آزمون  در 4 درس اصلی حدود 7 درصد بیشتر از دانش آموزان است. 60 درصد فارغ التحصیلان و 53 درصد دانش آموزان از هر دو مورد (کیفیت سوال ها و کیفیت برنامه) رضایت داشته اند. هم چنین 23 درصد از کل دانش آموزان و فارغ التحصیلان فقط از برنامه و 14 درصد نیز فقط از سوالات رضایت داشته اند. میزان عدم رضایت کلیه پاسخ دهندگان در مجموع 9 درصد می باشد. میزان عدم رضایت دانش آموزان و فارغ التحصیلان برتر ریاضی (از هر دو آیتم) نیز کمتر از 5 درصد می باشد.

بهترین دروس از نظر رضایت مجموع پاسخ دهندگان: دانش آموزان ریاضی: شیمی ، فارغ التحصیلان ریاضی: فیزیک

ضمنا در درس شیمی علاوه بر اینکه پاسخ دهندگان بیشترین میزان رضایت را داشته اند ، در تمامی بازه های ترازی نیز ، میزان رضایت به یک میزان بوده است و این درس همگون ترین درس رشته ریاضی از نظر تمامی بازه های ترازی بوده است.

کنکوری های تجربی (دوازدهم و چهارم):

میزان رضایت کلی فارغ التحصیلان از کیفیت سوال ها و برنامه ی آزمون  در 4 درس اصلی حدود حدود 3 درصد بیشتر از دانش آموزان است است. 60 درصد فارغ التحصیلان و 57 درصد دانش آموزان از هر دو مورد (کیفیت سوال ها و کیفیت برنامه) رضایت داشته اند. هم چنین 20 درصد از کل دانش آموزان و فارغ التحصیلان فقط از برنامه و 13 درصد نیز فقط از سوالات رضایت داشته اند. میزان عدم رضایت کلیه پاسخ دهندگان در مجموع 8 درصد می باشد. میزان عدم رضایت دانش آموزان و فارغ التحصیلان برتر تجربی (از هر دو آیتم) نیز حدود 4 درصد می باشد.

بهترین دروس از نظر رضایت مجموع پاسخ دهندگان: دانش آموزان تجربی: شیمی ، فارغ التحصیلان تجربی: شیمی و زیست

ضمنا در دروس شیمی و زیست علاوه بر اینکه پاسخ دهندگان بیشترین میزان رضایت را داشته اند ، در تمامی بازه های ترازی نیز ، میزان رضایت به یک میزان بوده است و این دروس همگون ترین دروس رشته تجربی از نظر تمامی بازه های ترازی بوده است.

کنکوری های انسانی (دوازدهم و چهارم):

میزان رضایت کلی فارغ التحصیلان از کیفیت سوال ها و برنامه ی آزمون  در 4 درس اصلی حدود حدود 1 درصد بیشتر از دانش آموزان است است. 65 درصد فارغ التحصیلان و 64 درصد دانش آموزان از هر دو مورد (کیفیت سوال ها و کیفیت برنامه) رضایت داشته اند. هم چنین 18 درصد از کل دانش آموزان و فارغ التحصیلان فقط از برنامه و 12 درصد نیز فقط از سوالات رضایت داشته اند. میزان عدم رضایت کلیه پاسخ دهندگان در مجموع 6 درصد می باشد. میزان عدم رضایت دانش آموزان و فارغ التحصیلان برتر تجربی (از هر دو آیتم) نیز حدود 5 درصد می باشد.

بهترین دروس از نظر رضایت مجموع پاسخ دهندگان: دانش آموزان انسانی: عربی ، فارغ التحصیلان انسانی: ادبیات اختصاصی

یازدهم ریاضی ، تجربی و انسانی:

بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به دانش آموزان یازدهم انسانی با 67 درصد ، تجربی با 61 درصد و ریاضی با 59 درصد می باشد.

میزان عدم رضایت دانش آموزان سال یازدهم در مجموع  (از هر دو آیتم) نیز حدود 7 درصد می باشد.

بهترین دروس از نظر رضایت مجموع دانش آموزان: یازدهم ریاضی: فیزیک و شیمی ، یازدهم تجربی: شیمی ، یازدهم انسانی: روانشناسی ، ریاضی و فلسفه می باشد.

ضمنا در دروس شیمی مقطع یازدهم تجربی و روانشناسی و فلسفه مقطع یازدهم انسانی علاوه بر اینکه پاسخ دهندگان بیشترین میزان رضایت را داشته اند ، در تمامی بازه های ترازی نیز ، میزان رضایت به یک میزان بوده است و این دروس همگون ترین دروس مقاطع یازدهم از نظر تمامی بازه های ترازی بوده است.

دهم ریاضی ، تجربی و انسانی:

بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به دانش آموزان دهم انسانی با 63 درصد ، تجربی با 62 درصد و ریاضی با 59 درصد می باشد.

میزان عدم رضایت دانش آموزان سال دهم در مجموع  (از هر دو آیتم) نیز حدود 7 درصد می باشد.

بهترین دروس از نظر رضایت مجموع دانش آموزان: دهم ریاضی: شیمی ، دهم تجربی: شیمی و فیزیک و دهم انسانی: ریاضی و آمار می باشد.

ضمنا در دروس شیمی مقطع دهم تجربی و ریاضی و آمار مقطع دهم انسانی علاوه بر اینکه پاسخ دهندگان بیشترین میزان رضایت را داشته اند ، در تمامی بازه های ترازی نیز ، میزان رضایت به یک میزان بوده است و این دروس همگون ترین دروس مقاطع دهم از نظر تمامی بازه های ترازی بوده است.

جمع بندی مجموع گروه ها:

راضی ترین گروه ها از نظر مجموع پاسخ دهندگان: فارغ التحصیل و دوازدهم و یازدهم انسانی ، دهم تجربی ،  یازدهم تجربی بوده اند.

میزان نارضایتی پاسخ دهندگان در تمامی گروه ها (از هر دو آیتم) کمتر از 10 درصد است. هم چنین درصد نارضایتی پاسخ دهندگان با ترازهای برتر در تمامی گروه ها (از هر دو آیتم) کمتر از 5 درصد است و بیش از 95 درصد از دانش آموزان برتر از برنامه آزمون و کیفیت سوال ها و یا حداقل یکی از این دو آیتم ، احساس رضایت داشته اند.