محمد رضایی بقا: چند نکته از یک تست دین و زندگی (30 فروردین)

سوال 49 آزمون 30 فروردین دوازدهم ریاضی نیاز به بررسی دارد. برای بررسی نکات این تست ابتدا صورت سؤال و پاسخ تشریحی آن را ملاحظه کنید:

محمد رضایی بقا: چند نکته از یک تست دین و زندگی (30 فروردین)

سوال 49 آزمون 30 فروردین دوازدهم ریاضی نیاز به بررسی دارد. برای بررسی نکات این تست ابتدا صورت سؤال و پاسخ تشریحی آن را ملاحظه کنید:

محمد رضایی بقا: چند نکته از یک تست دین و زندگی (30 فروردین)


محمد رضایی بقا: چند نکته از یک تست دین و زندگی (30 فروردین)

و اما چند نکته:

1) چند سالی است که شناسایی اول، وسط و آخر آیات در سوالات کنکور، پررنگ شده است.
2) اینکه عذاب خدا به زودی گریبانگیر چه کسانی می شود، در انتهای آیهٔ «ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا»، به زودی وارد آتش می شوند، مورد تأکید واقع شده است. (درس7_دین_و_زندگی 10)
3) پیشنهاد می شود، هر آیه را که با ترجمه می خوانید، چشمانتان را ببندید و دوباره عبارات فارسی یا عربی آیه را تجسم کنید که تقریبا ابتدای آن چه بود، وسط آن چه فرمانی بود و آخر آن با چه نکته ای تمام شد. سپس از خودتان قسمت های مختلف را سوال کنید.
4) خیلی نباید دغدغه داشته باشید، زیرا گزینه ها جلوی چشم شماست. 
5) یادتان باشد، آیه را حفظ نکنید، بلکه بشناسید و بفهمید.