یادگار ماندگار:قبولی‌های کانونی دانشگاه تهران - انسانی (96و97)

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی دانشگاه تهران - انسانی در همه رشته‌ها در سال‌های 96 و 97 ادامه مشاهده کنید.

یادگار ماندگار:قبولی‌های کانونی دانشگاه تهران - انسانی (96و97)

یادگار ماندگار : قبولی های کانونی دانشگاه تهران - انسانی در همه رشته ها در سال های 96 و 97 ادامه مشاهده کنید.

فایل با کیفیت قبولی های سال 96 و 97  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.