کنکور 98

78 دانش آموز تک رقمی کنکور 97 که در آزمون 31فروردین حضور داشت

با توجه به اهمیت پروژه‌ی هفتم و حضور دانش آموزان در آزمون‌های این پروژه ، فهرست دانش آموزانی که سال گذشته رتبه‌های یک رقمی منطقه ای در کنکور کسب کرده اند

78  دانش آموز تک رقمی کنکور 97 که در آزمون 31فروردین حضور داشت

با توجه به اهمیت پروژه ی هفتم و حضور دانش آموزان در آزمون های این پروژه ، فهرست دانش آموزانی که سال گذشته رتبه های یک رقمی منطقه ای در کنکور کسب کرده  و در اولین آزمون پروژه ی هفتم پارسال (31 فروردین 1397) حضور داشته اند ، به شرح زیر معرفی می گردند. لازم به توضیح است تعداد 78 دانش آموز با رتبه های تک رقمی کنکور در آزمون مشابه امروز (30 فروردین 98) حضور داشتند

78  دانش آموز تک رقمی کنکور 97 که در آزمون 31فروردین حضور داشت

78  دانش آموز تک رقمی کنکور 97 که در آزمون 31فروردین حضور داشت