ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی

نکاتی مهم در مورد آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی

ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی

نکاتی مهم در مورد آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی

ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی


درس‌های سال دوازدهم:

در پروژه 7 به مطالعه ادامه‌ی مباحث نیم‌سال دوم سال دوازدهم که در آزمون 19 بهمن شروع شده بود می‌پردازیم، در آزمون 13 اردیبهشت مباحث نیم‌سال دوم را به پایان می‌رسانیم و در آزمون 27 اردیبهشت آزمونی جامع از این مباحث (مباحث نیم‌سال دوم سال دوازدهم) خواهیم داشت.


درس‌های پایه اجباری:

مطابق برنامه راهبردی آزمون‌های کانون، مطالعه درس‌های پایه اجباری در تاریخ 17 اسفند به پایان رسیده است. در دو آزمون‌ ابتدایی پروژه 7 (30 فروردین و 13 اردیبهشت) به مرور درس‌های پایه اجباری می‌پردازیم.

در آزمون 30 فروردین به مرور درس‌های اقتصاد، علوم و فنون ادبی 1، جامعه‌شناسی 1 و جامعه‌شناسی 2

در آزمون 13 اردیبهشت به مرور درس‌های: علوم و فنون ادبی 2، روان‌شناسی، منطق و فلسفة یازدهم خواهیم پرداخت.


زوج درس‌ها:

در گروه انسانی درس‌های ریاضی و آمار 1 و 2 و هم‌چنین درس‌های تاریخ و جغرافیای پایهزوج درس هستند.

مطالعه زوج درس انتخابی اول در تاریخ 16 آذر و زوج درس انتخابی دوم در تاریخ 17 اسفند به پایان رسیده است، در آزمون 30 فروردین به زوج درس انتخابی اول پاسخ دادید حال در آزمون 13 اردیبهشت باید به زوج درس انتخابی دوم پاسخ دهید. به عنوان مثال اگر در آزمون 30 فروردین به سؤال‌های درس ریاضی و آمار 1 پاسخ دادید حتماً در 13 اردیبهشت به سؤالات درس ریاضی و آمار 2 پاسخ دهید و یا اگر در آزمون 30 فروردین به سؤال‌های درس جغرافیا پاسخ دادید حتماً در آزمون 13 اردیبهشت به سؤالات درس تاریخ پاسخ دهید.


در ادامه به بررسی برنامه و ماکت آزمون 13 اردیبهشت می‌پردازیم:


سؤال‌هاي عمومي:

ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی

در مجموع 80 سؤال عمومی با مدت زمان پاسخ‌گویی 60 دقیقه خواهیم داشت.


سؤال‌هاي اختصاصي:


ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانیویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی


در مجموع 170 سؤال اختصاصی (با درنظر گفتن زوج‌درس‌ها150 سؤال برای پاسخ‌گویی) با مدت زمان پاسخ‌گویی 165 دقیقه خواهیم داشت.

ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت گروه دوازدهم انسانی

درس‌هایی که با رنگآبی در برنامه‌ی آزمون مشخص شده‌اند بیان‌گر آن است که در این درس‌ها آزمون شاهد یا گواه خواهیم داشت که شامل 20 سؤال است. 10 سوال اول سؤال‌های تألیفی (طراحی) و 10 سؤال دوم سؤال‌های شناسنامه‌دار (سؤالات آزمون‌های سراسری و کانون در کتاب آبی که دارای سطح دشواری شناسایی شده می‌باشند.) هستند که برای هریک از این ده سؤال تراز جداگانه‌ای در کارنامه منظور می‌شود.

در آزمون 13 اردیبهشت در درس‌های رياضي و آمار (3)، علوم و فنون ادبي (2) و منطق و فلسفه یازدهمآزمون شاهد خواهيم داشت.با آرزوي موفقيت

سارا شريفي (مدير توليد آزمون‌هاي دوازدهم انساني)