پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی آزمون 30 فروردین (فارغ التحصیل تجربی)

در فایل پیوست پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی فارغ التحصیل تجربی ضمیمه شده است.

پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی آزمون 30 فروردین (فارغ التحصیل تجربی)

در فایل پیوست پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی فارغ التحصيل تجربی ضمیمه شده است. 

این پاسخ ها گزینه ها تحلیل شده اند.

نویسنده: امیرحسین کارگرجدی