دانش آموزان برتر چه کارهایی را بیشتر از دیگران انجام می‌دهند؟

با بررسی سوالات نظرخواهی آزمون 16 فروردین ، مشخص می‌شود که دانش آموزان برتر در برخی زمینه‌ها ، عملکرد متفاوتی از سایر دانش آموزان دارند

دانش آموزان برتر چه کارهایی را بیشتر از دیگران انجام می‌دهند؟

با بررسی سوالات نظرخواهی آزمون 16 فروردین ، مشخص می شود که دانش آموزان برتر در برخی زمینه ها ، عملکرد متفاوتی از سایر دانش آموزان دارند. در این گزارش به برخی از موضوعات که دانش آموزان برتر عملکردشان متمایز است می پردازیم و از این پس در هر آزمون ، ویژگی های دانش آموزان برتر را از میان سوال های نظرخواهی استخراج می کنیم و به اطلاع شما می رسانیم:

1- حضور در آزمون ها :دانش آموزان برتر به طور میانگین حدود 10 درصد ، حضور بیشتری از بقیه دانش آموزان در آزمون ها داشته اند.

2- میزان ساعت مطالعه:در بررسی بازه زمانی نوروز ، مشخص شد بیش از 75 درصد دانش آموزان برتر ساعت مطالعه هفتگی بیشتر از 50 ساعت داشته اند. در حالی که در بقیه  بازه های ترازی ، فقط حدود 50 درصد از دانش آموزان ساعت مطالعه شان بیش از 50 ساعت در هفته بوده است.

3- دفتر برنامه ریزی : حدود 85 درصد از دانش آموزان برتر دفتر برنامه ریزی دارند و آن را تکمیل می کنند در حالی که این عدد برای بقیه بازه های ترازی حدود 70 درصد می باشد.

4- میزان پای بندی به تصمیمات و برنامه های خودشان : بیش از 85 درصد از دانش آموزان برتر به تصمیمات و برنامه های خود در دوران طلایی نوروز پایبند بوده و آن ها را اجرایی کرده اند. در حالی که این عدد برای بقیه بازه های ترازی حدود 60 درصد بوده است.

5- میزان هماهنگی با برنامه راهبردی کانون : بیش از 92 درصد از دانش آموزان برتر با برنامه راهبردی کانون هماهنگ هستند و اگر برنامه ی شخصی دارند آن را با برنامه راهبردی تلفیق می کنند.در حالی که این عدد برای بقیه بازه های ترازی حدود 74 درصد است.

6- استفاده از سایت کانون : بیش از 80 درصد از دانش آموزان برتر به سایت کانون مراجعه می کنند و از بخش های مختلف سایت استفاده می کنند. در حالی که این عدد برای بقیه دانش آموزان کمتر از 50 درصد است.

7- میزان استفاده از اپلیکیشن کانون :بیش از نیمی از دانش آموزان برتر از اپلیکیشن آموزشی کانون و بخش های متنوع آن استفاده می کنند ، در حالی که این عدد برای بقیه دانش آموزان حدود 40 درصد می باشد.

8- منابع آموزشی برترها :بیش از 95 درصد از دانش آموزان برتر از منابع آموزشی خود رضایت دارند. در حالی که این عدد برای بقیه دانش آموزان حدود 85 درصد می باشد.

10- خودآگاهی و فراشناخت :حدود 92 درصد از دانش آموزان برتر ، تسلط مناسبی بر روش های موثر مطالعه ی خود دارند و 70 درصد آن ها می توانند روش های موثر خود را به صورت کتبی یا شفاهی بیان کنند. در حالی که این اعداد برای بقیه دانش آموزان حدود 20 درصد کمتر از برترها می باشد.

11- حضور در جلسات 5نفره :بیش از 85 درصد از دانش آموزان برتر به همراه اولیاء خود در جلسات 5 نفره حضور پیدا می کنند. در حالی که بقیه بازه های ترازی ، حضور 70 درصدی دارند.

12- پیگیری و نظارت اولیاء :اولیاء دانش آموزان برتر پیگیری و همراهی آموزشی بیشتری با دانش آموز خود دارند. حضور اولیاء دانش آموزان برتر (مخصوصا هم پدر و هم مادر) حدود 10 درصد بیشتر از بقیه بازه های ترازی می باشد.

اولیاء دانش آموزان برتر ، 50 درصد بیشتر از بقیه ی اولیاء ، اپلیکیشن کانون را نصب کرده ، سایت کانون را مطالعه کرده و در جریان روند آموزشی دانش آموزشان قرار دارند.

13- اعتماد به نفس : حدود 45 درصد از برترها ، تمایل دارند خودشان در جلسات 5 نفره نقش محوری را ایفا کنند. دستاوردهای گذشته خود را ارائه کنند و راجع به برنامه هایشان صحبت کنند. این عدد برای بقیه دانش آموزان 35 درصد می باشد.