کنکور 98

درس‌های نخوانده را در دوران انتقالی تکمیل کنید

سرنوشت دروس کامل نشده چیست؟ در دوران انتقالی باید تمرکز ویژه‌ای بر دروس کامل نشده داشته‌باشید.

درس‌های نخوانده را در دوران انتقالی تکمیل کنید

سرنوشت دروس کامل نشده چیست؟ در دوران انتقالی باید تمرکز ویژه‌ای بر دروس کامل نشده داشته‌باشید. با اولویت‌بندی مناسب، درس‌هایی را که باید زودتر تمام کنید، مشخص کنید. در برنامه‌ریزی خود این مساله را نیز منظور کنید. می‌توان یک یا دو درس را در دوران جمع‌بندی تکمیل کرد، اما نکته مهم این است که بهتر است درس‌هایی را برای آن دوران قرارداد که یادگیری آن‌ها نسبتا ساده‌تر است. به عنوان مثال تکمیل درسی مانند زیست‌شناسی را که نیاز به مرور چند باره دارد هرگز به پروژه‌ی جمع بندی ارجاع ندهید. در سمت مقابل، درسی مانند دین و زندگی و لغات عربی را می‌توان تا روزهای پایانی مرور کرد.

به عنوان نکته‌ی آخر این مساله را مد نظر قرار دهید که نیاز است پیش از رسیدن به دوران جمع‌بندی، حذفیات را مشخص کرد. با پشتیبان خود مشورت کنید و فهرست حذفیات را با توجه به تسلط خود، پیش از رسیدن به آزمون‌های جمع‌بندی مشخص کنید.