تحلیل آزمون 16 فروردین یازدهم معماری

فیوز اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش ازحد مجاز ازآن باعث قطع مدار می¬شود؛ اما دوباره می¬توان شستی آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار شود. و دیگر نیازی به تعویض آن نیست.

تحلیل آزمون 16 فروردین یازدهم معماری

در فایل ضمیمه زیر می توانید تحلیل آزمون 16 فروردین را مشاهده کنید.