کنکور 98

منطق آزمون 30 فروردین پنجم دبستان

در بخش موارد مهم در مورد آزمون 30 فروردین آورده شده است.

منطق آزمون 30 فروردین پنجم دبستان

منطق آزمون 30 فروردین

منطق آزمون 30 فروردین پنجم دبستان


همان طور که در نمودار بالا میبینید 50% از نمره آزمون در گروی ارزیابی درست و دقیق آزمون 16 فروردین است.
پس بهتر است 50 % نمره را از دست ندهید.

در سایت کانون و صفحه مقطع سوالات چالشی آزمون قبل آورده شده است.

ریاضی                                                                         9 سوال دام دار

علوم                                                                            2 سوال دام دار

فارسی                                                                         2 سوال دام دار

مطالعات                                                                     1 سوال دام دار

این سوالات را ارزیابی کرده و از کارنامه اشتباهات در صفحه شخصی خود دیدن کنید.

آزمون خوبی داشته باشید.