روستای بابازید لرستان به روایت فاطمه (این فیلم را حتما ببینید)

فاطمه، دختر بچه سیل زده لرستانی از سیلی که روستای محل زندگی او یعنی بابازید را فراگرفت و ویران کرد روایت می‌کند.

روستای بابازید لرستان به روایت فاطمه (این فیلم را حتما ببینید)

فاطمه، دختر بچه سیل زده لرستانی از سیلی که روستای محل زندگی او یعنی بابازید را فراگرفت و ویران کرد روایت می کند.


این فیلم را حتما ببینید. فایل های ضمیمه

روستای بابازید لرستان به روایت فاطمه