پیشرفت درسی ، مهم‌ترین عامل ثبت نام درآزمون‌های سال آینده

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان مقاطع پایه پرسیده شد: «به چه دلیل ثبت نام سال آینده را انجام می‌دهید؟ »

پیشرفت درسی ، مهم‌ترین عامل ثبت نام درآزمون‌های سال آینده


در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان مقاطع پایه پرسیده شد: «به چه دليل ثبت نام سال آينده را انجام مي دهيد؟ »


در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان به این سوال را مشاهده می کنید:

پیشرفت درسی ، مهم‌ترین عامل ثبت نام درآزمون‌های سال آینده


همانگونه که در جدول قابل مشاهده است ، اصلی ترین عاملی که باعث  ثبت نام دانش آموزان برای آزمون های سال آینده شده است ، پیشرفت درسی بوده که در سال تحصیلی جاری داشته اند. به عبارتی دانش آموزان با هر سطح ترازی که به آزمون های کانون پیوسته اند ، توانسته اند به مرور و با استفاده از خدمات آموزشی کانون ، وضعیت تحصیلی خود را بهبود بخشیده و پیشرفت درسی در آزمون های کانون و امتحانات مدرسه داشته باشند.