بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی تجربی در کنکورهای 85 تا 97

در فایل پیوست بودجه‌بندی مبحث‌های درس‌های اختصاصی تجربی از سال 85 تا سال 97 ضمیمه شده است.

بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی تجربی در کنکورهای 85 تا 97

در فایل پیوست 

بودجه‌بندی مبحث‌های درس‌های اختصاصی تجربی از سال 85 تا سال 97 ضمیمه شده است.