سوالات پیشنهادی درس فارسی برای آزمون 30 فروردین

در این مطلب سوالات پیشنهادی درس فارسی برای آزمون 30 فروردین را می‌بینید که منطبق بر برنامه‌ی راهبردی می‌باشد و از کتاب جامع گزینش شده‌اند.

سوالات پیشنهادی درس فارسی برای آزمون 30 فروردین

سوالات پیشنهادی توسط فاطمه اکبری

رتبه‌ی 107 کشوری و 35منطقه‌ی 2/ گروه انسانی

منتخب از سوالات کتاب جامع 

1_سوال 582 کتاب جامع فارسی 2

این سوال به خاطر آن که تشخیص معنای متفاوت از یک کلمه را که به طور خاص در این درس مطرح شده می‌خواهد سوال مهمی است.

2_ سوال 587 کتاب جامع فارسی 2

مفهوم مطرح شده در صورت سوال از مفاهیمی است که در ادبیات فارسی به تعداد محدودتری برای دانش‌آموزان در کتابهای فارسی نمونههایی از آن ذکر شده  است. در نتیجه با یادگرفتن این موارد می‌توان به آن پاسخ داد.

3_سوال 600 کتاب جامع فارسی 2

این سوال از آن جا که مفاهیم کلی مطرح شده در کتاب را به صورت مصداقی از دانشآموز خواسته نیازمند دقت بسیار برای پاسخگویی است.

4_سوال 652 کتاب جامع فارسی 2

پرسش از آرایههای ادبی به این سبک در کنکور رایج است و با کار کردن این سوال و سوالهای مشابه می‌توان به نتایج خوبی در این مبحث دست یافت.

5_سوال 699 کتاب جامع فارسی 2

این سوال از مبحثی طرح شده که کمتر مورد توجه طراحان بوده است و می‌توان پیش‌بینی کرد که در آزمونهای آینده به کار برده شود.

6_سوال 733 کتاب جامع فارسی 2

این سوال از مبحث املا به سبک شمارشی است که سبک سختتر این مبحث است اما با کارکردن بر روی این سبک نیز می‌توان به سوالات املا پاسخ داد.


گردآوری: فرهاد حسین‌پوری ( مسئول دفترچه‌ی عمومی یازدهم و دوازدهم تجربی )