اسلوبهای دو ترجمه ای

اسلوبهای عربی که می‌توان آنها را به دو صورت ترجمه نمود.

اسلوبهای دو ترجمه ای

درکتابهای عربی اسلوبهایی هست که می توان آنها را به دو صورت ترجمه نمود لذا در تست های ترجمه طراحان می توانند این اسلوبها را مطرح نمایند:

1-مضارع +مضارع =مضارع التزامی یا مضارع اخباری

?إنّي أعوذ بالله من نفسٍ لا تشبعُ :پناه می برم به خدا از نفسی که سیر نشود /سیر نمی شود.

2-ماضی +ماضی =ماضی ساده یا ماضی بعید

?اشتريتُ كتاباً قد رأيتُه في المكتبة :کتابی را خریدم که آن را در کتابخانه دیدم /دیده بودم!

3-لیت /لعلّ +فعل ماضی =ماضی استمراری یا ماضی بعید

? ليت زميلاتي اِبتعَدنَ عن الكسل :کاش همکلاسی های من از تنبلی دوری می کردند /دوری کرده بودند!

4-ادات شرط+ فعل شرط ماضی +جواب شرط ماضی = ماضی +ماضی یا مضارع التزامی +مضارع اخباری

? من لزمَ المنامَ،رأى الأحلام :هر کس خوابید، خواب دید /هرکس بخوابد، خواب می بیند!

5-اسلوب حصر :به شکل مثبت و منفی

?لا نُشاهد في حياة العظماء إلا النَّشاط :در زندگی بزرگان فقط پویایی می‌بینیم /در زندگی بزرگان نمی بینیم مگر پویایی!

6-لم+فعل مضارع =ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی

?لم تكتبي شيئاً :چیزی ننوشتی /ننوشته ای!

%البته اگر در جمله قید«حتّی الآن» باشد فقط ماضی نقلی ترجمه می شود:«لم تکتبي شیئاً حتّی الآن!»: «تاکنون چیزی ننوشته ای!»

7- قد+فعل مضارع =شايد/گاهی +مضارع التزامی یا مضارع اخباری

? قد يكونُ في المجتمع من هو أحسنُ منّا:شايد در جامعه کسی بهتر از ما باشد!

?قد يذكر الأستاذُ تلاميذَه :گاهی استاد شاگردانش را یاد می کند!

نویسنده: دکتر محمد جهانبین

بچه لطفا نظرتون رو درباره این مطلب در کامنت بنویسید.