وضعیت پاسخگویی به مطالعات اجتماعی و هدیه آسمان چهارم دبستان

وضعیت پاسخ‌گویی به سوالات مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان اکثر دانش‌آموزان چهارم دبستان در دو درس مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان، در آزمون‌ها درصد خوبی کسب می‌کنند.

وضعیت پاسخگویی به مطالعات اجتماعی و هدیه آسمان چهارم دبستان

وضعیت پاسخ‌گویی به سوالات مطالعات اجتماعی  و هدیه‌های آسمان

اکثر دانش‌آموزان  چهارم دبستان در دو درس مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان، در آزمون ها درصد خوبی کسب می‌کنند.

در آزمون ‌های نیم سال دوم دانش‌آموزان چهارم دبستان وضعیت پاسخ‌گویی خوبی در این دو درس داشتند.

مطالعات اجتماعی

تراز 7000

تراز 6250

تراز 5500

تراز 4750

19 بهمن

10

8

7

5

17 اسفند

10

8

6

4

16 فروردین

10

8

7

6

دانش‌آموزان بازه‌ی تراز 7000 :

در هر سه آزمون به همه سوالات پاسخ صحیح داده‌اند.

دانش‌آموزان بازه ی تراز 6250 :

در این سه آزمون از هر 5 سوال به 4 سوال پاسخ صحیح داده‌اند.

دانش‌آموزان بازه‌ی تراز 5000 :

آزمون 17 اسفند برای این گروه دشوارتر بوده است.

دانش‌آموزان بازه‌ی تراز 4750 :

آزمون 17 اسفند برای این گروه دشوارتر بوده است.

در کل با وجود تعطیلات نوروز و دوری از مدرسه دانش‌آموزان چهارم دبستان وضعیت خیلی خوبی در آزمون 16 فروردین داشته‌اند.