تبدیل واحد‌های سطح برای ریاضی ششم دبستان

دانش آموزان ششمی... روش تبدیل واحدهای سطح در ریاضی ششم دبستان را زیر ببینید و به خاطر بسپارید. 1 هکتار = 10000 متر مربع

تبدیل واحد‌های سطح برای ریاضی ششم دبستان

دانش آموزان ششمی...

روش تبدیل واحدهای سطح در ریاضی ششم دبستان را زیر ببینید و به خاطر بسپارید.

1 هکتار = 10000 متر مربع

1 متر مربع = 100 دسی متر مربع

1 متر مربع = 10000 سانتی متر مربع

1 متر مربع = 1000000 میلی متر مربع

1 متر مربع = 0.0001 هکتار

1 دسی متر مربع = 0.01 متر مربع

1 دسی متر مربع = 100 سانتی متر مربع

1 دسی متر مربع = 10000 میلی متر مربع

1 سانتی متر مربع = 0.0001 متر مربع

1 سانتی متر مربع = 0.01 دسی متر مربع

1 سانتی متر مربع = 100 میلی متر مربع

1 میلی متر مربع = 0.000001 متر مربع

1 میلی متر مربع = 0.0001 دسی متر مربع

1 میلی متر مربع = 0.01 سانتی متر مربع

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون - ششم دبستان