امتحانات پایه نهم

درروزهای پایانی مقطع متوسطه اول قرارداریم و کم کم به پایه متفاوتی قراره وارد بشیم ودرس هایی قراره بخوانیم ویادبگیریم که باان‌ها اینده خودرا بسازیم.

امتحانات پایه نهم

دوست خوب سال نهمی ؛

درروزهای پایانی مقطع متوسطه اول قرارداریم و کم کم به پایه متفاوتی قراره وارد بشیم ودرس هایی قراره بخوانیم ویادبگیریم  که باان ها اینده خودرا بسازیم.

برخی از دانش اموزان نیز دراین میان تلاش فراوانی میکنند چون از اکنون هدف گذاری خودرامشخص کرده اند و می دانندبرای رسیدن به ان بایدازسال های پایه دست بکارشوند اولین کار هم شروع سال تحصیلی جدیددر یک مدرسه خاص است.

اولین کارهم یک شروع عالی برای درس خواندن در ایام امتحانات پایان سال پایه نهم میباشد که باشروع پروژه هفتم مانیزباید باپشتکارخوب ودقیقی شروع به یادگیری درس های مربوط وتمرین ان ها بپرد ازیم.ازاول هفته بابرنامه د قیق ومنظم شروع می کنید  واین یادگیری چون کم کم شروع می شود  وهربار بامرور به یادگیری بهتری میرسیم بعدازامتحانات ترم اول که تقریباتمامی مباحث مربوط به این ترم رایاد گرفته و ازمون های دوران طلایی را برای مرور گذراند ه ایم و باشروع ترم جدید یعنی ترم دوم که مباحث جدیدی رایادگرفته ایم ودر پروژه هفتم بامطالعه دقیق ومنظم تمامی مباحث را یادمی گیریم وحالا دیگربانزدیک شدن به امتحانات پایان ترم امادگی کامل راداریم وبانمرات عالی میتوانیم پایه نهم را به اتمام برسانیم.نمرات عالی یعنی مفاهیم درس راکامل وعمیق یادگرفته ایم واین باعث می شود درانتخاب رشته مورد نظرخودهیچ مشکلی نداشته باشیم وبدون هیچ مانعی مسیردلخواه را طی کنیم وبه هدف برسیم.همچنین چون مباحث کلی این مقطع به نسبت رشته انتخابی برای دروس مختلف پیش نیاز خواهندبود تتمه این امادگی در مهرماه نیز همراه ماخواهدبود.