جداول ضرایب درس‌های تجربی در آزمون‌های کانون

سؤال متداول بعدی درس زمین شناسی است، در 4 آزمون جامع ، زیرگروه‌های 1 تا 5 جدا می‌شوند و مانند کنکور زیرگروه 1 ، زمین شناسی بی تأثیر است.

جداول ضرایب درس‌های تجربی در آزمون‌های کانون

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

یکی از سؤال‌های متداول دانش‌آموزان اینست که ضرایب درس‌ها ی مختلف در آزمون‌های کانون با کنکور یکی 

است یا نه؟

جدول زیر ضرایب درس‌ها را در کارنامه تجربی ها نشان می‌دهد.

سؤال متداول بعدی درس زمین شناسی است، در 4 آزمون جامع ، زیرگروه‌های 1 تا 5 جدا می شوند و مانند کنکور 

زیرگروه 1 ، زمین شناسی بی تأثیر است.


جداول ضرایب درس‌های تجربی در آزمون‌های کانون