عامل دوم موفقیت برترها: سخت کوشی و تلاش

عامل دوم و سوم از عوامل سه گانه‌ی موفقیت دانش آموزان ، میزان سخت کوشی و تلاش آنان و هم چنین انتخاب منابع مناسب مطالعاتی می‌باشد.

عامل دوم موفقیت برترها: سخت کوشی و تلاش

عامل دوم و سوم از عوامل سه گانه ی موفقیت دانش آموزان ، میزان سخت کوشی و تلاش آنان و هم چنین انتخاب منابع مناسب مطالعاتی می باشد.

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان دبستانی پرسیده شده «آيا کتاب نوروزتان را در ايام نوروز حل کرديد؟»

در این گزارش قصد داریم میزان سخت کوشی و تلاش دانش آموزان دبستانی و میزان استفاده آنان از کتاب نوروز را بررسی کنیم. جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان به این سوال را نشان می دهد.

عامل دوم موفقیت برترها: سخت کوشی و تلاش

همان گونه که در جدول قابل مشاهده است ، حدود 81 درصد دانش آموزان برتر دبستانی ، کتاب نوروز خود را به طور کامل حل کرده اند. در حالی که این عدد برای ترازهای کمتر از 5000 ، عدد 65 درصد را نشان می دهد. به عبارتی میزان استفاده آموزشی دانش آموزان برتر از تعطیلات شان در نوروز از دانش آموزان عادی ، به مراتب بهتر بوده است. هم چنین دانش آموزان دختر نیز نسبت به پسران سخت کوشی و تلاش بیشتری در ایام نوروز داشته اند.