رضایت 89 درصدی کنکوری‌ها از منابع مطالعاتی خود در نوروز

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان کنکوری سوال شده بود که منابع مطالعاتی آنان در نوروز شامل چه کتاب هایی بوده است

رضایت 89 درصدی کنکوری‌ها از منابع مطالعاتی خود در نوروز

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان کنکوری سوال شده بود که منابع مطالعاتی آنان در نوروز شامل چه کتاب هایی بوده و چه میزان از منابع آموزشی خود رضایت داشته اند. در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان دختر و پسر به این سوال را مشاهده می کنید:

همانگونه که می بینید منابع آموزشی بخش عمده ای از دانش آموزان دختر و پسر در ایام نوروز ، تلفیقی از منابع کانونی و غیرکانونی بوده است. بیش از 20 درصد دانش آموزان منابع فقط کانونی و همین میزان نیز منابع فقط غیر کانونی داشته اند.

میزان نارضایتی از منابع در دختران و پسران تقریبا برابر است. نکته دیگر اینکه دانش آموزان پسر کمی بیشتر از دانش آموزان دختر ، صرفا از منابع کانونی استفاده کرده اند.

در جدول زیر چگونگی پاسخ گویی دانش آموزان ترازهای مختلف به این سوال را مشاهده می کنید:

همانگونه که قابل مشاهده است دانش آموزان برتر جهت منابع خود در نوروز بیشتر از تلفیق منابع کانونی و غیرکانونی استفاده کرده اند. هم چنین میزان نارضایتی دانش آموزان برتر از منابع شان کمتر از دانش آموزان متوسط بوده است.