کنکور 98

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

سال 97 میزان تولید علم ایران رشد قابل توجهی داشت و بر اساس ارزیابی میزان تولید علم با کیفیت، جمهوری اسلامی ایران رشد 7 درصدی را نسبت به رشد جهانی تجربه کرد.

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

سال ۹۷ میزان تولید علم ایران رشد قابل توجهی داشت و بر اساس ارزیابی میزان تولید علم با کیفیت، جمهوری اسلامی ایران رشد ۷ درصدی را نسبت به رشد جهانی تجربه کرد.

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت

در سال 97 چقدر علم تولید شد;ایران قله تولید علم با کیفیت


منبع :