این روزها پیوستگی به برنامه، مهم است

نگران درس‌های پایه نباشید. در دوره‌ی انتقالی می‌توانید بازگردید و به درس‌های پایه بپردازید.

این روزها پیوستگی به برنامه، مهم است

آزمون 7 فروردین را پشت سر گذاشتید و فارغ از نتیجه‌ای که گرفتید، باید تمرکز خود را روی آزمون 16 فروردین بگذارید. ممکن است از نتیجه‌ی خود راضی نباشید یا این‌که در بعضی از مباحث احساس ضعف کنید. دقیقاً در همین زمان است که پیوستگی به برنامه به کمک شما می‌آید.

پیوستگی به برنامه کمک می‌کند تا ذهن خود را از روی درس‌های پایه بردارید و به درس‌های نیم‌سال اول دوازدهم یا پیش‌دانشگاهی فکر کنید. این کار آرامش را به شما بازمی‌گرداند.

به خاطر داشته باشید که ذهن شفاف در هر زمان، روی موضوعی که اولویت دارد، تمرکز می‌کند و این‌جا زمانی است که باید اولویت شما آزمون 16 فروردین و مباحث آن باشد.

نگران درس‌های پایه نباشید. در دوره‌ی انتقالی می‌توانید بازگردید و به درس‌های پایه بپردازید.