فرصت خودآموزی

قانون زیبایی به نام «اثر مرکب» می‌گوید: «موفقیت‌های بزرگ در زندگی، نتیجه‌ی تصمیمات و اقدامات کوچک و به‌موقع است.»

فرصت خودآموزی

قانون زیبایی به نام «اثر مرکب» می‌گوید: «موفقیت‌های بزرگ در زندگی، نتیجه‌ی تصمیمات و اقدامات کوچک و به‌موقع است.» به عبارت دیگر، موفقیت در زندگی آموزشی، نتیجه‌ی کارهای عجیب و غریب نیست، بلکه نتیجه‌ی پیوستگی در انجام کارهای کوچکی است که خیلی‌ها انجام آن را بی‌اهمیت می‌دانند. یکی از مهم‌ترین بازه‌های سال تحصیلی که قانون «اثر مرکب» را تداعی می‌کند، دوران طلایی نوروز است؛ دوره‌ی تبدیل وقفه‌ی نوروزی به یک فرصت خودآموزی.

اجرای دو مسیر تلفیقی اما ساده به‌طور هم‌زمان، برای شفافیت و منظم‌شدن ذهن در دوران طلایی نوروز:

1- مرور مباحثی از درس‌های نیم‌سال اول که نگران فراموشی آن‌ها هستید.

2- توجه به بارم‌بندی و ضرایب مباحث مهم‌ترِ نیم‌سال دوم برای پیشرفت در معدل