لغات به کار رفته در بخش Conversation درس اول کتاب دهم (2)

برای مرور مطالب آموخته شده در بخش مکالمه‌ی درس اول کتاب دهم، لطفا لغات مهم و به کار رفته در کتاب درسی را به ذهن بسپارید.

لغات به کار رفته در بخش Conversation درس اول کتاب دهم (2)

برای مرور مطالب آموخته شده در بخش مکالمه‌ی درس اول کتاب دهم، لطفا لغات مهم و به کار رفته در کتاب درسی را به ذهن بسپارید.

wildlife:                     حیات وحش

protect:                     حفاظت کردن

endangered:                در خطر

for example:                 برای مثال

alive:                         زنده

plan:                            برنامه

increase:                     افزایش دادن

take care of:                  مراقبت کردن از

hear:                         شنیدن

فاطمه فلاحت پیشه
نويسنده : فاطمه فلاحت پیشه