خلاصه نکات درس حقوق و دستمزد حسابداری یازدهم- آزمون 16 فروردین

ثبت‌های حسابداری حقوق و دستمزد 1) پرداخت مساعده به کارگر: سایر حساب‌های دریافتنی- مساعده ×× موجودی نقد- بانک ××

خلاصه نکات درس حقوق و دستمزد حسابداری یازدهم- آزمون 16 فروردین

خلاصه نکات درس حسابداری حقوق و دستمزد- حسابداری یازدهم- آزمون 16 فروردین