نکات درس عربی برای آزمون 16 فروردین هنرستان

1) «مَن» و « ما» اگر به معنی «هرکس و هرچه»باشند، جزء ادوات شرط هستند و معمولا بعد از آن‌ها دو فعل می‌آید که اگر مضارع باشند در شکل ظاهریشان تغییراتی دیده می‌شود|(به جز مضارع جمع مؤنثها).

نکات درس عربی برای آزمون 16 فروردین هنرستان

نکاتی درباره اسلوب شرط و ادواتش:

1) «مَن» و « ما» اگر به معنی «هرکس و هرچه»باشند، جزء ادوات شرط هستند و معمولا بعد از آن ها دو فعل می آید که اگر مضارع باشند در شکل ظاهریشان تغییراتی دیده می شود|(به جز مضارع جمع مؤنثها).

2) «إن» نیز یکی دیگر از ادوات شرط است که به معنی «اگر» می باشد و معمولا بر سر دو فعل می آید که باعث تغییراتی در شکل ظاهری یا  معنای افعال می گردد.

3) گاهی جواب شرط به صورت جمله اسمیه می آید که در این صورت یک «ف» قبل از جمله اسمیه آورده می شود که به آن «فاء جزای شرط» گفته می شود.( و من یتوکّل علی الله ، فَهو حسبه)

4) اگر ادوات شرط بر سر فعل های ماضی بیایند، فعل اولی معمولا به صورت مضارع التزامی و فعل دوم به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.(البته در بعضی تستها ممکن است به همان شکل ماضی ترجمه شده باشند و غلط نیست.)

مَن صَبَرَ فی حیاته ، حصَلَ علی النجاح.( هرکس در زندگی اش صبر کرد، موفقیت را به دست آورد./هرکس در زندگی اش صبر کند،موفقیت را به دست می آوَرَد.)

5) «إذا» ( هرگاه،اگر) یکی دیگر از ادوات شرط است که در معنای فعل شرط و جواب شرط تأثیر می گذارد ولی در شکل ظاهری آن ها تغییری ایجاد نمی کند.


مریم آقایاری: مسئول درس عربی دوازدهم هنرستان