رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی در رشته‌های ریاضی را دانشگاه‌های برتر در ادامه مشاهده کنید.

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی های کانونی در رشته های  ریاضی را دانشگاه های برتر در ادامه مشاهده کنید. در این فایل تراز کانونی قبولی ها در دو کنکور 96 و 97 مقایسه شده است. اطلاعات رتبه ها مربوط به کنکور 97 است. 


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته ریاضی(مقایسه امسال وپارسال)