کنکور 98

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی در رشته‌های تجربی را در ادامه مشاهده کنید.

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی های کانونی در رشته های تجربی  را در ادامه مشاهده کنید. در این فایل تراز کانونی قبولی ها در دو کنکور 96 و 97 مقایسه شده است. اطلاعات رتبه ها مربوط به کنکور 97 است. 


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.اطلاعات رشته های پزشکی - دندان پزشکی -دارو سازی :کلیک کنید


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)

رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)


رتبه و تراز قبولی‌های کانونی:رشته تجربی(مقایسه امسال وپارسال)