درخت دانش پودمان 4 (اینورتر) کتاب دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک

درخت دانش، یک نمای کلی از محتوای مباحث کتاب درسی به صورت طبقه‌بندی شده و در یک نگاه است.

درخت دانش  پودمان 4 (اینورتر) کتاب دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک

درخت دانش، یک نمای کلی از محتوای  مباحث کتاب درسی به صورت طبقه‌بندی شده و در یک نگاه است.

به کمک درخت دانش، می‌توانید برنامه مطالعاتی خود را تنظیم و با تعیین وقت و منابع مورد نیاز برای هر مبحث مدیریت زمان مناسبی داشته باشید.

در هر مبحث، ابتدا در شاخه اصلی تعداد صفحاتی که می خواهید مطالعه کنید و تعداد تست هایی که میخواهید پاسخ دهید مشخص کنید و به همین ترتیب در شاحه دوم و شاخه سوم انجام دهید. بدین ترتیب، منابع و زمان مورد نیاز هر مبحث به دست میآید و قبل و پس از اجرای برنامه میزان تسلط خود را ارزیابی کنید. و در نهایت برای تسلط کامل، برنامه بعدی خود را مشخص کنید.