تحلیل آزمون 7 فروردین یازدهم تجربی

به نام خدا با سلام و احترام با توجه به برگزاری آزمون 7 فروردین، تحلیل درس‌های اختصاصی گروه یازدهم تجربی ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 7 فروردین یازدهم تجربی

به نام خدا

با سلام و احترام

با توجه به برگزاری آزمون 7 فروردین، تحلیل درس های اختصاصی گروه یازدهم تجربی ارائه می ­شود:

با توجه به جدول فوق:

در درس زیست دانش آموزان آزمونی به نسبت آسان­تر از آزمون­های قبلی را تجربه کرده اند.

در درس شیمی در ترازهای 4750، 5500 آزمون یک واحد آسان­تر از مصوب استو در دیگر ترازها آزمون آسان­تر است.

در درس ریاضی، آزمون به طور کامل منطبق با مصوب است.

در درس فیزیک هم آزمون در محدوده ترازی 7000 منطبق و در دیگر ترازها آزمون آسان­تر است.

در مجموع دانش ­آموزان، آزمونی به نسبت آسان­تر از آزمون­های قبلی تجربه کرده اند.

تبادلات گازی از زیست شناسی 1 دهم تجربی
دهم تجربي     دبیر : حسین مودب