16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

طی سال‌های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی ایده‌ها موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را تجاری سازی ایده هایشان معطوف کنند

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

طی سال‌های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی ایده ها موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را صرفتجاری سازی ایده هایشان کنند در این مجموعه گزارشات اقدام به معرفی بخشی از اختراعات تجاری سازی شده ایرانیان درسال خورشیدی گذشته میکنیم.

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت سوم)


منبع :