16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

طی سال‌های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی ایده‌ها موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را تجاری سازی ایده هایشان معطوف کنند

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

طی سال‌های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی ایده ها موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را صرف تجاری سازی ایده هایشان کنند در این مجموعه گزارشات اقدام به معرفی بخشی از اختراعات تجاری سازی شده ایرانیان درسال خورشیدی گذشته میکنیم

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)

16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت چهارم)


منبع :