16 دستاورد ایرانیان در سال1397 (قسمت دوم)

طی سال‌های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی ایده‌ها موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را تجاری سازی ایده هایشان معطوف کنند

16 دستاورد ایرانیان  در سال1397 (قسمت دوم)

طی سال‌های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات وتجاری سازی ایده ها موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را صرف تجاری سازی ایده هایشان کنند در این مجموعه گزارشات اقدام به معرفی بخشی از اختراعات تجاری سازی شده ایرانیان در سال خورشیدی گذشته میکنیم.


منبع :